Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Chinchilla Textiles b.v., Ceylonlaan 9a, 3526 AC Utrecht

Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, verkopen en leveringen, alsmede op alle door ons, ten behoeve van opdrachtgevers, verrichte diensten.

Onder opdrachtnemer wordt verstaan Chinchilla Textiles b.v.
Onder opdrachtgever wordt mede verstaan de koper.

Artikel 2.
Uitsluiting van de toepasselijkheid van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen. In geval er sprake is van met deze voorwaarden strijdige aankoopvoorwaarden of andere voorschriften hebben de onderhavige voorwaarden voorrang, behoudens in geval en voor wij de betreffende voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.
B. Offertes, opdrachten en levering

Artikel 3.
Al onze offertes, op welke wijze en door wie ook gedaan geschieden geheel vrijblijvend en op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen.

Artikel 4.
Een overeenkomst van koop en verkoop, alsmede een overeenkomst tot het verrichten van diensten komt eerst tot stand na schriftelijke akkoordbevinding zijdens opdrachtnemer.

Artikel 5.
Monsters, tekeningen en andere bescheiden op de offerte betrekking hebbende worden geacht daarmede een geheel uit te maken; zij blijven eigendom van de aanbieder en mogen niet zonder diens toestemming gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Indien er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, kan de aanbieder de kosten hiervan in rekening brengen. Overeenkomsten door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers tot stand gekomen verkrijgen eerst rechtsgeldigheid nadat deze door de opdrachtnemer schriftelijk zullen zijn vastgesteld c.q. bevestigd.

Artikel 6.
1. Alle prijzen zijn berekend af magazijn te Utrecht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het bindend worden der opdracht en voor de datum der aflevering de prijzen van materialen, hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, overheidskosten, vrachten, assurantiepremie of welke kosten ook een stijging ondergaan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen;
3. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever;
4. Alle prijzen zijn berekend exclusief BTW;
5. Alle lasten en heffingen terzake van de overdracht van de goederen zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7.
1. Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, doch kunnen nooit worden gegarandeerd. Voor eventuele overschrijding aanvaardt de opdrachtnemer derhalve geen enkele aansprakelijkheid, daar deze tijdstippen van levering slechts informatief zijn vermeld.
2. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen vandien.
3. De opdrachtnemer zal het recht hebben bij de transactie op termijn tussentijds die waarborgen te verlangen voor de richtige betaling door de opdrachtgever welke annuleren of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent opdrachtgever de opdrachtnemer uit betrouwbare bron bereiken.
4. Levering geschiedt af magazijn Utrecht; het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5. 5% meer of minder levering is toegestaan.

C. Betaling

Artikel 8.
1. De betalingscondities luiden: Bij het plaatsen van de opdracht 50% van het factuurbedrag per omgaande overmaken, restant betaling voor of bij levering van de goederen (tenzij anders is overeengekomen).
2. In geval van te late betaling zal de opdrachtgever van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te vinden, en zal hij van rechtswege over het te laat betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand vanaf de vervaldatum. Alle kosten, ook die van rechtskundige bijstand, verband houdende met te late betaling komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Naast de in het vorige lid vermelde vertragingsrente is Chinchilla Textiles B.V., in geval van niet tijdige betaling gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, welke worden gesteld op 15 % van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 113,45. Deze incassokosten zijn verschuldigd zodra de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven aan een derde.

D. Reclame

Artikel 9.
1. Reclames moeten bij aangetekend schrijven worden ingediend bij de opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst der goederen.
2. Reclames op andere wijze gedaan, of later tot de opdrachtnemer gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen generlei rechtsgevolg teweeg brengen.
3. De opdrachtnemer is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in werktekeningen, modellen of materialen, die door de opdrachtgever verstrekt of goedgekeurd zijn, noch voor de gevolgen van moeilijkheden bij gebruik, be- of verwerking van het door hem (opdrachtnemer) overeenkomstig de door opdrachtgever goedgekeurde (film)proef of borduurproef geleverde.
4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleuren, finish, maat en afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
5. Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter uitsluitende beoordeling van de opdrachtnemer, heeft de opdrachtnemer met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding van de opdrachtgever, het recht hetzij van de levering af te zien, hetzij te verlangen dat de opdrachtgever de goederen tegen een gepaste prijsreductie behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen.
6. Waar de aard der materialen, of halffabrikaten daartoe aanleiding geeft aanvaardt de opdrachtnemer - ook zonder dat zulks aan de opdrachtgever is medegedeeld - geen verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid, hechting,licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van de bedrukking en is derhalve geen reden voor afkeuring of aanvaarding van schadeclaims achteraf.
7. Geringe afwijkingen bij kleurendruk en/of de beïnvloeding van de drukkleur door de ondergrondkleur waarop gedrukt wordt, kan geen reden voor afkeuring zijn.
8. Het recht van reclame vervalt eveneens indien de koper c.q. opdrachtgever de aangegeven gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd of de goederen onoordeelkundig heeft behandeld.
9. Reclame ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10.
1. Tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect het gevolg van ondeugdelijkheid van de geleverde goederen, dan wel ten gevolge van onjuist gebruik daarvan, is opdrachtnemer nimmer gehouden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ten alle tijde voor alle aanspraken van welke omvang of welke aard dan ook, welke door derden tegen opdrachtnemer mochten worden geldend gemaakt, terzake van het geleverde c.q. de verrichte diensten.
2. De door opdrachtnemer geleverde nieuwe goederen worden uitsluitend gegarandeerd overeenkomstig de door de desbetreffende fabrikant c.q.leverancier verleende en nagekomen garantie.

Artikel 11.
1. Annulering is slechts mogelijk met toestemming van opdrachtnemer. Ingeval van annulering door de opdrachtgever is deze annuleringskosten verschuldigd ad 30 % van het (vermoedelijke) factuurbedrag.
2. Gevallen van overmacht, in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook, storingen in het bedrijf en bij de aflevering, gebrek aan brandstof, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in opdrachtnemers onderneming, bij de transportbelemmering of transportvertraging, voorts het niet leveren van goederen door de leveranciers van de opdrachtnemer, arbeidsstakingen en -uitsluitingen, uit en invoerverbod of -beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of wetsbepalingen, geven de opdrachtnemer het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, en verlengen, in geval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd van storing.

Artikel 12.
Zolang volledige betaling van het gekochte achterwege blijft, zijn de geleverde goederen voor rekening en risico van de koper, waar deze zich ook bevinden, doch deze goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.

Artikel 13.
Alle produktiemiddelen zoals werktekeningen, borduurkaarten, zeefdrukramen, negatieven, positieven en ander grafisch materiaal blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn zij op rekening gesteld. De opdrachtnemer is niet verplicht deze te bewaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14.
Alle geschillen, van welke aard dan ook, direct of indirect voortvloeiende uit met koper c.q. opdrachtgevers gesloten overeenkomsten zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht tenzij er een Nederlands Kantonrechter bevoegd is van dit geschil kennis te nemen.

Artikel 15.

Op alle overeenkomsten door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, alsmede op deze voorwaarden, zal bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing zijn.

Privacy voorwaarden

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te brengen van gerichte nieuwsberichten.

Uw gegevens zijn dus uitsluitend voor intern gebruik van Chinchilla b.v.

Uw gegevens zullen ook niet aan anderen ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer dit bijvoorbeeld in het kader van een of andere wettelijke verplichting geëist wordt.

Door het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst met Chinchilla b.v. heeft u verklaard in te stemmen met het beleid van Chinchilla b.v. betreffende privacy.

Privacy verklaring:
Het is het beleid van Chinchilla b.v. om de privacy van de opdrachtgevers en klanten op de website vanChinchilla b.v. te respecteren. De gegevens die in het bezit zijn van Chinchilla b.v. zullen door Chinchilla b.v. niet aan derden worden verstrekt of verkocht, behalve wanneer, dat nodig is om:
- te voldoen aan wettelijke eisen en/of procedures dan wel gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen,
- de rechten en eigendommen van Chinchilla b.v. te beschermen en te verdedigen,
- Chinchilla b.v. voorwaarden na te leven